هیئت مدیره سندیکا مطالبه‌گر نیازهای صنعت برای دسترسی بیماران به دارو خواهد بود

#