مطالبات داروخانه‌ها با پنج ماه تاخیر پرداخت می‌شود

#