۱۴۰۲/۱۲/۱۴

مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

#