خاتمی: جای خالی نمایشگاهی تخصصی در حوزه دارو احساس می‌شد

#