مراسم تودیع دکتر هاشمی و معارفه دکتر نمکی وزیر بهداشت

#