۱۴۰۲/۱۲/۰۴

مراسم بزرگداشت دکتر شفیعی، دکتر فرسام و دکتر شریعت پناهی برگزار شد؛ باشکوه آمدند، با شکوه زیستند و با شکوه رفتند

#