مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر خطاب به کلیه مدیران عامل شرکت‌های دارویی: مراجعه نمایندگان شرکت‌ها به سازمان غذا ودارو خارج از مقررات جرم است

#