مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مطرح کرد: تخصیص بیش از ۵۰ درصد ارز امسال به واردات مواد اولیه و حد واسط

#