مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: حذف بخش درمان از تامین اجتماعی تبعات بسیار زیادی خواهد شد/ تامین اجتماعی را دولتی نکنید

#