۱۴۰۲/۱۲/۱۴

مديرعامل شرکت داروسازی فارماشيمی: بی توجهی به تکنولوژی قابلیت رقابت داروهای ما را از بین می برد

#