محمود الحسن در گفت و گو با روزنامه تشرین سوریه خبر داد: سوریه با استفاده از تجربیات ایران، کارخانه داروسازی احداث می کند

#