مالیات ارزش افزوده ماشین آلات و تجهیزات، موضوع تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

#