لیست محصولاتی که درمراسم تقدیر از توانمندی‌های تولیدی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند

#