لغو جلسه نشست فرصتهای صادراتی و تبیین سیاسنهای جدید تجاری با کشور چین

#