قرار گرفتن مجتمع فناوری پسماند زیست در لیست شرکت‌های امحا کننده

#