قابل توجه شرکتهایی که با حداقل اسناد کالا را ترخیص ولی تخصیص ارز نگرفته اند

#