فوری: پیگیری و تجمع داده‌های مرتبط با تخصیص ارز

#