فوری/لزوم ارائه معرفی نامه رسمی در مجمع عمومی سندیکا

#