فوری: ارسال ظرفیت اسمی و عملی خطوط تولید شرکت‌ها

#