حیدرنژاد: وقتی «ایران فارما» به معدن فرصت ها تبدیل می شود

#