فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‌های «ب» و «ج» – حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی”

#