عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران عنوان کرد:متاسفانه سرعت اجرای مصوبه از صدور آن کمتر است

#