عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: سندیکا در موضوع افزایش سقف تسهیلات، از تمام پتانسیل خود استفاده کرد

#