عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: تمرکززدایی فعالیت‌های دارویی از پایتخت؛ مهمترین سیاست پس از انقلاب

#