عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: کلاف سردرگم مطلبات تولیدکنندگان دارو ارایه خدمات را با مشکل مواجه کرده است

#