عزم جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت فعال در رویه بین المللی اکسپو ۲۰۲۱ دوبی

#