عدم اصلاح قیمت واقعی داروها متناسب با نرخ تورم کشور و تخصیص ناکافی و غیر مستمر ارز از عوامل اصلی کمبود و بی ثباتی بازار داروی کشور است

#