عدم ارسال نقشه احداث کارخانه داروسازی به سازمان غذا و دارو

#