عابدی: ایجاد بازار رقابتی از مزایای نمایشگاه‌های تخصصی است

#