وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از دو قلم داروی فناورانه: نقش مهم سرمایه انسانی در تولید ملی

#