طرح بانک مرکزی برزیل درخصوص دادن مجوز گشایش حساب دلاری به شهروندان عادی

#