۱۴۰۲/۱۲/۰۲

سمیناری بعنوان “توسعه و ثبت دارو در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فدراسیون روسیه،همکاری با ایران-دستاوردهای کنونی و چشم انداز راهبردی آینده”

#