سردار نصرالله فتحیان مسئول موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت: مخاطب اصلی آیین گرامیداشت شهدای داروساز، دانشجویان هستند

#