سجاد داروی شرق؛ تنها واحد صنعتی نمونه در گروه محصولات صنایع غذایی، شیمیایی و دارویی

#