رییس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تشریح کرد آخرین وضعیت صادرات دارو به عراق و سوریه

#