رییس سندیکا: قیمت داروهای تولید داخل ‎اصلاح شود

#