رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به مناسبت روز صادرات تاکید کرد: ضرورت ایجاد فرهنگ صادرات غیرنفتی/ صادرات دارو خوب است اما کافی نیست

#