رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به پاس زحمات خود در تولید داروی باکیفیت هپاتیت تقدیر شد

#