رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد: سندیکا؛ بازوی سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها

#