رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بیان کرد: چالش جدى انتقال بدهى ١١ هزار ميلياردى بيمه ها به سال آینده / لزوم تشكيل كميته بازنگرى طرح تحول سلامت

#