رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت و گو با روزنامه سپید: قیمت گذاری دولتی؛ تهدید برای اقتصاد صنعت دارو

#