رییس سازمان غذا و دارو در دومین نشست اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بیان کرد: سال آینده بهتر از الان نخواهد بود

#