رییس دفتر توسعه فناوری سلامت خبر داد: همکاری اقتصادی دانش بنیان بین ایران و هلند

#