روسیه و ایران کارخانه مشترک دارویی راه اندازی می کنند

#