روسای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و سندیکای مکمل‌های رژیمی غذایی ایران خواهان حل مشکل صادرات دارو با قیمتی بالاتر از قیمت پایه گمرکی شدند

#