روز گذشته صورت گرفت؛ دیدار اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با مقامات حوزه سلامت عراق

#