راه اندازی سامانه حمایت از فعالین اقتصادی(حامی) با رویکرد تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی

#