رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو؛ آقای روحانی! صنعت داروسازی کشور از داخل فلج شده است

#