۱۴۰۲/۱۲/۰۴

رئیس فن بازار ملی ایران بیان کرد: جزییات فراخوان دوم جایزه بهترین قرارداد انتقال فناوری دی- هشت

#