رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: چرخه معیوب نقدینگی موجب کاهش کیفیت دارو می‌شود

#